top of page

Osobní údaje / GDPR

Kontaktní osoba


Kontaktní osoba pro účely plnění povinností v oblasti AML (opatření v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, přičemž financováním terorismu se považuje i financování šíření zbraní hromadného ničení):
 

Mgr. Martina Krákorová, advokát, ev. č. ČAK 13275
 

Kontaktní údaje:
 

email: martina.krakorova@wilsonscee.com, tel.: +420 724 919 268; pro kontakt mimo běžnou pracovní osobu slouží výše uvedené telefonní číslo

Poučení klienta
 

dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.
 

Rozsah zpracovávaných údajů: Zpracovávána mohou být všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby.
 

Doba zpracování údajů
 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.
 

Účel zpracovávání údajů
 

Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 

Forma zpracovávání údajů
 

Osobní údaje za shora uvedeným účelem mohou být shromažďovány, mohou být pořízeny kopie dokladů, z nichž byly údaje ověřeny.
 

Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit


Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:
 

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 

Pokud bylo zpracování omezeno podle tohoto ustanovení, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
 

Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle tohoto ustanovení, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.
 

Poučení o předávání osobních údajů
 

Osobní údaje budou předávány za podmínek stanovených GDPR a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
 

Orgán dozoru
 

Orgánem dozoru ve shora uvedených případech je Česká advokátní komora a Finanční analytický úřad.

bottom of page