top of page

Osobné údaje/GDPR

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba pre plnenie povinností v oblasti AML (opatrenia na predchádzanie prania špinavých peňazí, financovania terorizmu vrátane financovania šírenia zbraní hromadného ničenia):

Mgr. Martina Krákorová, advokát, ev. č. ČAK 13275
 

Kontaktné informácie:

e-mail: martina.krakorova@wilsonscee.com, tel.: +724 919 268; v prípade kontaktovania mimo pracovnej doby použite vyššie uvedené telefónne číslo

Poučenie klienta

Podľa zákona č. 253/2008 Z. z. o niektorých opatreniach proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v znení neskorších predpisov

Advokát je povinnou osobou podľa zákona č. 253/2008 Z. z. o niektorých opatreniach proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v znení neskorších predpisov a podľa tohto zákona je povinný vykonávať opatrenia podľa tohto zákona a iných predpisov, okrem iného aj na vykonanie identifikácie a kontroly klienta. Na tento účel je povinný zhromažďovať a uchovávať osobné údaje klienta a vyhotovovať kópie dokladov, z ktorých tieto údaje overil.

Rozsah spracúvaných údajov: spracúvať sa môžu všetky mená a priezviská, rodné číslo, a ak nebolo pridelené, dátum narodenia a pohlavie, miesto narodenia, trvalý alebo iný pobyt a štátna príslušnosť; v prípade fyzickej osoby podnikajúcej aj jej obchodné meno, rozlišovací doplnok alebo iné označenie, sídlo a osobné identifikačné číslo.

Doba spracovania údajov

Osobné údaje sa spracúvajú 10 rokov po transakcii mimo obchodného vzťahu alebo po ukončení obchodného vzťahu.

Účel spracovania údajov

Dodržiavanie zákonných povinností v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

Forma spracovávania údajov

Osobné údaje na vyššie uvedený účel sa môžu zhromažďovať, môžu sa vyhotoviť kópie dokumentov, z ktorých boli údaje overené.

Informácie o právach dotknutej osoby a jej možnostiach obmedziť alebo vylúčiť spracovanie údajov

Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 

(a) dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov počas obdobia potrebného na to, aby prevádzkovateľ mohol overiť presnosť osobných údajov;

 

(b) spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba odmietne vymazanie osobných údajov a namiesto toho požiada o obmedzenie ich používania;

 

(c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 

(d) dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, kým sa neoverí, že oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa tohto ustanovenia, takéto osobné údaje sa môžu s výnimkou uchovávania spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

 

Prevádzkovateľ vopred oznámi dotknutej osobe, ktorá získala obmedzenie spracúvania podľa tohto ustanovenia, že obmedzenie

spracúvania bude zrušené.

Pokyny k prenosu osobných údajov
 

Prenos osobných údajov sa uskutočňuje v súlade s GDPR a zákonom č. 253/2008 Z. z. o niektorých opatreniach proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v znení neskorších predpisov.

Orgán dozoru
 

Dozornými orgánmi v uvedených prípadoch sú Slovenská advokátska komora a Finančný analytický úrad.

bottom of page