top of page

Naše služby

Pokrývame veľký rozsah služieb, kterým sa venuje tím kvalifikovaných špecialistov v danom odvetví.

1.jpg

Právo nehnuteľností

3.jpg

Konkurzy a reštrukturalizácie

5.jpg

Bankovníctvo a finančníctvo

6.jpg

Energetika

4.jpg

M&A

2.jpg

GDPR a ochrana osobných údajov

7.jpg

Korporátne právo

10.jpg

Duševné vlastníctvo

9.jpg

Súdne spory

8.jpg

A ďalšie

_IL_1723 Large.jpeg

Nehnuteľnosti

V oblasti nehnuteľností máme silné zastúpenie v celom regióne strednej a východnej Európy. Vďaka našej vysokej odbornej úrovni, kvalifikácii, ako aj potrebnému obchodnému prehľadu v oblasti práva nehnuteľností a širokej škále súvisiacich služieb sme si vydobyli vedúce postavenie a silnú pozíciu v tomto segmente trhu. Pokrývame všetky oblasti trhu s nehnuteľnosťami vrátane akvizícií, predajov, výstavby, komerčných prenájmov, spoločných podnikov, fúzií, financovania, správy nehnuteľností a ďalších každodenných právnych poradenských služieb. V oblasti nehnuteľností spolupracujeme so širokou škálou klientov, ktorým poskytujeme zmysluplné riešenia všetkých ich obchodných záležitostí. V regióne strednej a východnej Európy máme za sebou rozsiahlu históriu významných transakcií na strane kupujúceho aj predávajúceho. Vďaka tomu máme dokonalý prehľad o procese transakcií, ako aj o rizikách, ktoré môžu počas transakcií vzniknúť. Vďaka nášmu širokému a odbornému záberu pokrývajú naše služby kancelárske, maloobchodné, hotelové, logistické, rezidenčné a infraštruktúrne projekty. Našim klientom prinášame vysokú pridanú hodnotu. Vždy sa zameriavame na podstatu každej transakcie a nezaoberáme sa nepodstatnými detailmi, ktoré môžu proces skomplikovať.

Bankovníctvo & financie

V spoločnosti Wilsons sme si vybudovali vynikajúcu povesť v oblasti poskytovania právnych služieb v bankovníctve a finančníctve, ktoré pokrývajú všetky oblasti akvizícií, projektov a podnikového financovania. A to tak na strane bánk, ako aj na strane dlžníckych subjektov.

Členovia nášho bankového a finančného tímu sú skúsení odborníci vo všetkých oblastiach súvisiacich s podnikovými financiami, fúziou a akvizíciou a investičnými trhmi.

Financovanie nehnuteľností a projektov

Poskytujeme poradenstvo bankám a dlžníkom pri financovaní projektov v oblasti nehnuteľností, energetiky a infraštruktúry v Českej republike a ďalších krajinách strednej a východnej Európy. Hlboko rozumieme rôznym potrebám klientov z radov veriteľov aj dlžníkov, ako aj poznáme aktuálne trhové štandardy.

V tejto oblasti môžeme klientom pomôcť s akvizíciami, developerskými a inými úvermi, refinancovaním existujúcich syndikovaných a bilaterálnych úverov, ako aj s posúdením súvisiacich rizík. Financované nehnuteľnosti zahŕňajú kancelárske, maloobchodné a priemyselné projekty a, samozrejme, rezidenčnú výstavbu.

Financovanie podnikov

Poskytujeme celé spektrum služieb v oblasti podnikových financií vrátane fúzií a akvizícií a projektového financovania. Naše bankové a finančné aktivity pokrývajú inštitucionálne a strategické investície, investičné fondy, private equity, rizikový kapitál, dôchodkové zabezpečenie, poisťovníctvo a bankový sektor, ako aj reguláciu financovania a cenných papierov a súvisiaci dohľad.

Fúzie a Akvizície (M&A)

Pomáhame firmám vytvárať stratégie, prijímať a realizovať obchodné rozhodnutia a podporovať ich v celkovom úspešnom raste.

 

Zastupujeme zahraničné aj miestne spoločnosti v celom regióne strednej a východnej Európy vo všetkých typoch transakcií, a to nielen v oblasti nehnuteľností, ktorá je našou hlavnou odbornosťou, ale aj v automobilovom priemysle, petrochemickom priemysle, potravinárskom priemysle atď. Podieľame sa na zakladaní nových spoločností, akvizíciách a/alebo odpredajoch, fúziách, reorganizáciách a súvisiacich finančných transakciách.

V spoločnosti Wilsons venujeme veľkú pozornosť tomu, aby sme prenikli do oblastí, v ktorých naši klienti podnikajú. Je to základný predpoklad na to, aby sme mohli poskytovať čo najlepšie právne poradenstvo.

Cenenou silnou stránkou nášho tímu fúzií a akvizícií je schopnosť zastupovať klientov v oblasti súkromného kapitálu, ako aj inštitucionálnych investícií. Vďaka tomu dlhodobo poskytujeme komplexné služby investorom vo všetkých aspektoch kapitálových transakcií vrátane:

 • Zakladanie fondov

 • Štruktúrovanie transakcií, riadenie a vyjednávanie o transakciách

 • Reštrukturalizácia, refinancovanie a súvisiace akvizície

 • Každodenná správa portfólia

 • Regulačné aspekty

 • Plánovanie exitu (vrátane priameho predaja, rekapitalizácie a IPO)

Právo obchodných spoločností

Spoločnosť Wilsons ponúka odborné právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností, ktoré je nevyhnutné pre úspešné riadenie spoločností a obchodných transakcií. Naše služby pokrývajú širokú škálu oblastí vrátane zakladania spoločností, fúzií a akvizícií, reštrukturalizácie, správy a riadenia spoločností a dodržiavania predpisov, pracovného práva a/alebo dodávateľských zmlúv.


Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a odborným znalostiam v oblasti práva obchodných spoločností sme schopní poskytnúť našim klientom, ktorými sú často podnikatelia, spoločnosti a investori, komplexné a aktuálne právne služby. Naším cieľom je poskytovať právne riešenia šité na mieru, ktoré odrážajú špecifické potreby a ciele našich klientov.

Naša advokátska kancelária sa vyznačuje osobným prístupom ku každému klientovi s dôrazom na efektívnu a transparentnú komunikáciu. Takto sme schopní ponúknuť komplexné a premyslené právne stratégie, ktoré podporujú dlhodobý úspech našich firemných klientov.

Náš tím pre korporátnu klientelu komplexne pokrýva všetky aspekty podnikania korporátnych klientov, a to:

 • Založenie, zrušenie alebo likvidácia spoločností

 • Bežné zmeny v spoločnosti vrátane zmien zakladateľských dokumentov, vymenovania a odvolania štatutárnych a iných orgánov spoločnosti, zmeny sídla, obchodného mena atď.

 • Zastupovanie na valných zhromaždeniach

 • Štruktúrovanie a realizácia spoločných podnikov

 • Dohody akcionárov 

 • Právna analýza a due diligence

 • Spolupráca s notármi a daňovými poradcami

 • Zmluvy o výkone funkcií

 • Manažérske zmluvy

 • Iné pracovnoprávne záležitosti súvisiace s riadením spoločnosti

 • Programy dodržiavania predpisov

Riešenie sporov

Pri riešení sporov našich klientov vychádzame v maximálnej možnej miere v ústrety ich potrebám a očakávaniam. Bez ohľadu na to, či klienta zastupujeme na rokovaniach pred podaním žaloby alebo v ktoromkoľvek štádiu súdneho alebo rozhodcovského konania, vždy sa zameriavame na efektívne vyriešenie sporu v prospech klienta a bez zbytočných nákladov.

Kľúčom k dosiahnutiu nášho cieľa sú skúsenosti a porozumenie podnikaniu našich klientov. Naši právnici majú hlboké znalosti a rozsiahle skúsenosti v špecifických záležitostiach v rôznych odvetviach. To im umožňuje vybrať najvhodnejšie prostriedky a procesné stratégie na maximalizáciu obchodného úspechu klientov. Táto jedinečná kombinácia im umožňuje komplexne predvídať potenciálne právne, obchodné a reputačné riziká a maximalizovať pozíciu klienta v každom rokovaní.

Naši právnici majú rozsiahle skúsenosti zo súdnych siení na strane žalobcu aj žalovaného vo všetkých formách obchodných sporov. Dokážu riešiť zložité prípady a zastupovať svojich klientov v špecializovaných arbitrážach (vrátane medzinárodných arbitráží) a na špecializovaných súdoch vrátane Európskeho súdu pre ľudské práva. Máme tiež rozsiahle skúsenosti s alternatívnym a mimosúdnym riešením sporov.

Úpadok a reštrukturalizácia

V prípade krízy musia upadajúce spoločnosti, dlžníci, veritelia a obchodní partneri konať rýchlo a rozhodne, aby zachovali hodnotu svojho podniku, majetku alebo investície. Získajú tak čas na stabilizáciu a môžu sa vyhnúť negatívnym účinkom platobnej neschopnosti. Predovšetkým je potrebné vypracovať a realizovať účinnú stratégiu, často pod časovým tlakom. Dobre si uvedomujeme, že ide o veľmi nepríjemné a citlivé situácie. Preto sme v spoločnosti Wilsons vytvorili tím špecializovaných odborníkov špeciálne pre tieto prípady, ktorí využívajú naše znalosti a skúsenosti na ochranu záujmov našich klientov.

Insolvenčné právo je veľmi formálne a musí sa vždy dodržiavať v plnom súlade s pravidlami. Insolvenčné právo Českej republiky je veľmi komplikované, takže pri jeho aplikácii v každodennom živote stále vzniká mnoho otázok a právnici musia často používať právne argumenty z podobných situácií riešených v zahraničných právnych predpisoch alebo všeobecné právne prístupy. Klienti oceňujú dobre pripravených právnikov, ktorí majú odvahu presvedčiť insolvenčných sudcov a správcov o svojich názoroch.

V každej kríze je aj priestor pre nové príležitosti; sú chvíle, keď sa podniky ešte dajú zachrániť, reštrukturalizovať alebo reorganizovať. Máme potrebné znalosti a skúsenosti, aby sme vás týmito ťažkými časmi previedli. V spoločnosti Wilsons vám pomôžeme využiť skryté príležitosti vašej spoločnosti.

Náš tím odborníkov naviguje klientov v zložitých situáciách a poskytuje praktické riešenia na ochranu ich záujmov. V zložitých prípadoch určujeme správny postup a poskytujeme účinnú pomoc. Zastupujeme klientov v insolvenčných konaniach vrátane súdnych sporov.

Energetika

Skúsenosti a odborné znalosti sú kľúčové v odvetví, ktoré prechádza rýchlymi a výraznými zmenami. Naša advokátska kancelária sa osvedčila ako významný hráč v energetickom sektore nielen v Českej republike, ale aj v ďalších krajinách, kde pôsobíme. Naše rozsiahle skúsenosti a hlboké znalosti energetického priemyslu nám umožňujú poskytovať odborné právne poradenstvo našim klientom vrátane nadnárodných energetických spoločností a súkromných investorov zameraných na konvenčnú a obnoviteľnú energiu.

V neustále sa vyvíjajúcom energetickom priemysle si uvedomujeme, aké dôležité je držať krok s rýchlym vývojom. Náš tím skúsených právnikov v oblasti energetiky pravidelne sleduje vývoj v odvetví a nové trendy, aby sme našim klientom poskytovali aktuálne a relevantné právne poradenstvo. Sme proaktívni a flexibilní, svižne sa prispôsobujeme meniacemu sa právnemu a regulačnému prostrediu energetického priemyslu.

Naše zameranie na energetický sektor nám umožňuje hĺbkovo pochopiť zložitú právnu a regulačnú štruktúru, ktorou sa tento sektor riadi. Naše odborné znalosti pokrývajú širokú škálu energetických otázok, ako je regulácia trhu s elektrinou a plynom, energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje energie a konvenčná energia. Úspešne sme klientom poskytovali poradenstvo pri mnohých významných energetických projektoch vrátane fúzií a akvizícií, spoločných podnikov, financovania projektov a dodržiavania právnych predpisov.

V našej firme si uvedomujeme, že každý klient je jedinečný, a snažíme sa poskytovať individuálne právne riešenia prispôsobené jeho špecifickým potrebám.

GDPR a ochrana osobných údajov

Chápeme, že právny rámec ochrany údajov, najmä v súvislosti s príchodom nariadenia GDPR, môže byť náročný. Preto našim klientom ponúkame odborné poradenstvo a spoluprácu v tejto kľúčovej oblasti.

Naše služby zahŕňajú komplexný audit spracovania údajov a ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje analýza GAP, ktorá posudzuje súlad s normami GDPR. Na základe analýzy zavádzame opatrenia na dosiahnutie úplného súladu s GDPR vrátane aktualizácie dokumentácie a vypracovania interných smerníc.

Náš tím poskytuje poradenstvo o tom, ako začleniť opatrenia do každodennej praxe, a ponúka školenia pre zamestnancov a manažment.

Okrem toho poskytujeme poradenstvo v oblasti cezhraničných prenosov osobných údajov a pomáhame klientom zorientovať sa v právnom prostredí súvisiacom s cezhraničnými prenosmi a zabezpečiť súlad s nariadením GDPR. Vďaka našim dôkladným znalostiam nariadenia GDPR sme ideálnym partnerom pre spoločnosti, ktoré hľadajú komplexné riešenie ochrany údajov.

Duševné vlastníctvo

Dobre si uvedomujeme, že v dnešnom modernom svete je nevyhnutnou súčasťou každého podnikania aj ochrana nehmotného majetku, ktorý predstavuje duševné vlastníctvo. Dobre nastavená ochrana duševného vlastníctva je dôležitá nielen z hľadiska zabezpečenia samotného podnikateľského produktu, ale aj z hľadiska vstupu potenciálneho investora, ktorý bude hľadať dostatočné záruky, že jeho investícia bude dostatočne zabezpečená aj z tohto hľadiska.

 

Naša advokátska kancelária sa preto špecializuje aj na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti priemyselného práva, najmä pokiaľ ide o registráciu ochranných známok, patentov a iných priemyselných práv, vrátane zastupovania pred príslušnými miestnymi a zahraničnými orgánmi. Okrem toho sa pravidelne zaoberáme otázkami autorských práv, licenčnými zmluvami a ďalšími súvisiacimi oblasťami, ktoré majú množstvo špecifických otázok týkajúcich sa odvetvia. 

Ďalšie služby

 • ESG

 • konkurzné konanie

 • kurzy a školenia pre klientov

 • monitorovanie právnych predpisov

 • pracovné právo

 • právne audity a analýzy

 • správa pohľadávok

 • zmluvné právo

 • správne právo

 • stavebné právo/riadenie

 • vymáhanie pohľadávok

bottom of page